a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Pracujemy od: Pn. - Pt.

Facebook

Twitter

 

Elementy umowy – czyli o czym pamiętać przy zawieraniu umowy.

Kancelaria Płatek > Blog  > Elementy umowy – czyli o czym pamiętać przy zawieraniu umowy.

Codziennie, każdy z nas zawiera umowy. Często nawet nie będąc tego świadomym, bowiem zawarciem umowy jest chociażby transakcja kupna w przydomowym sklepie. W przypadku zawierania umów w formie pisemnej, warto pamiętać o tym, że powinna ona zawierać określone elementy. Jakie elementy umowy są niezbędne?

  1. Określenie rodzaju umowy
  2. Oznaczenie daty i miejsca zawarcia umowy
  3. Oznaczenie stron umowy
  4. Określenie oświadczeń stron
  5. Wskazanie czasu obowiązywania umowy
  6. Określenie sposobu rozwiązywania umowy
  7. Określenie odpowiedzialności stron umowy
  8. Wskazanie przepisów prawa
  9. Określenie postanowień końcowych umowy

Określenie rodzaju umowy

Pierwszym z elementów pisemnej umowy, jest jej nazwa. Strony muszą ustalić rodzaj umowy, który powinien zostać jasno i precyzyjnie określony i znajdować się na górze pierwszej strony dokumentu.

Należy jednak pamiętać, że o rodzaju umowy świadczy przede wszystkim jej treść i to ona determinuje zakres postanowień umownych dokumentu.

Przykład:
Umowa najmu lokalu mieszkalnego, umowa cesji wierzytelności

Oznaczenie daty i miejsca zawarcia umowy

Informacje o dacie oraz miejscu zawarcia umowy są niezbędne dla prawidłowego określenia wymagalności ewentualnych roszczeń lub ich przedawnienia.

Umowę można oczywiście zawrzeć na odległość, de facto w dwóch miejscach, ale wówczas warto w umowie zawrzeć zapis o miejscu wykonania postanowień umowy.

Przykład:
…zawarta w dniu 9 czerwca 2021 roku, we Wrocławiu

Oznaczenie stron umowy

Wskazanie stron umowy jest elementem niezbędnym dla ważności dokumentu. Określa bowiem podmioty, które ową umowę zawarły.

Przy oznaczeniu stron, w przypadku osób fizycznych, należy wskazać imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania. W przypadku reprezentowania osoby przez pełnomocnika, ten fakt również należy wskazać, a pełnomocnictwo załączyć do umowy.

W sytuacji, gdy stroną umowy jest podmiot gospodarczy, należy wówczas wskazać NIP lub KRS danej firmy, adres siedziby, a także sposób jej reprezentacji oraz dane osób ją reprezentujących.

Przykład:
Kowalski i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (11-111), ul. Kowalska 1, NIP 111 11 11 111, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Jana Kowalskiego.

Oświadczenia stron

Oświadczenia stron są podstawowym elementem umowy. To one określają przedmiot umowy, a także uprawnienia i zobowiązania stron umowy.

Ten element umowy powinien zostać potraktowany ze szczególną dokładnością. Zapisy trzeba określić szczegółowo, by uniknąć wątpliwości interpretacyjnych, a także problemów z egzekwowaniem postanowień dokumentu.

Strony umowy powinny zgodnie określić jakie mają wobec siebie obowiązki, ponieważ to na tych zapisach będzie się opierał wzajemny stosunek, co do zasady, cywilnoprawny, między stronami.

Czas obowiązywania umowy

Każdą umowę można zawrzeć na określony przedział czasu lub na czas nieokreślony. Z dniem zakończenia trwania umowy, przestaje ona obowiązywać strony.

Przykład:
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Umowa obowiązuje przez okres dwóch miesięcy, tj, do dnia……………

Określenie sposobu rozwiązywania umowy

W umowie powinien znaleźć się zapis dotyczący sposobu rozwiązywania umowy, na wypadek sytuacji, w której strony nie chcą rozwiązać umowy za porozumieniem stron.  Może być to określenie okresu wypowiedzenia, lub wskazanie sytuacji, w której automatycznie dochodzi do rozwiązania umowy.

Przykład:
Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron, w terminie miesiąca.

Odpowiedzialność stron

Umowa powinna zawierać zapisy dotyczące ewentualnej odpowiedzialności stron na wypadek niedotrzymania ustaleń określonych w umowie, co może wynikać z tytułu wad, rękojmi czy gwarancji.

Na podstawie tych zapisów, jedna ze stron będzie uprawniona do dochodzenia od drugiej strony roszczeń wynikających z niedopełnienia obowiązków lub nienależytego wykonania obowiązków.

Uzupełnienie o przepisy prawa

Umowa może uzupełnić o przepisy prawa, czyli przytoczyć zapisy ustaw, na których podstawie zostały sformułowane konkretne zapisy umowy oraz wskazać w oparciu o jakie przepisy będą rozwiązywane kwestie nieokreślone umową.

Przykład:
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Postanowienia końcowe umowy

Pod definicją postanowień końcowych umowy zawrzeć należy wszelkie zapisy dotyczące formy składania oświadczeń przez strony,  formę zmian zapisów umowy, sposobu rozwiązywania sporów, właściwość miejscową sądu w przypadku sporu sądowego i inne.

Przykład:
Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Marta Misiaszek

 

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram