a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Pracujemy od: Pn. - Pt.

Facebook

Twitter

 

Kredyt 2%, a analiza umowy przedwstępnej

Kancelaria Płatek > Blog  > Kredyt 2%, a analiza umowy przedwstępnej

Kredyt 2% stanowi bardzo duże ułatwienie w nabywaniu nieruchomości dla osób, które nie są w stanie dokonać tego za gotówkę. Aby jednak w pełni skorzystać z tej dogodności trzeba spełnić ściśle określone wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Niemniej ważną kwestią jest zadbanie o poprawność transakcji sprzedaży domu czy mieszkania pod względem prawnym, do czego niezbędne jest dokonanie wnikliwej analizy zawieranej umowy przedwstępnej.

Co to jest kredyt 2% ?
Pod tym pojęciem kryje się tzw. bezpieczny kredyt przeznaczony na cele mieszkaniowe. Został on uregulowany przepisami ustawy z dnia z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 859 z późn. zm.).
Przedmiotowy kredyt może zostać udzielony przez bank, który został do tego uprawniony na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (art. 3 ust. 5 ustawy).

Na jakie cele może zostać udzielony kredyt 2% ?
Bezpieczny kredyt 2% może zostać udzielony w celu pokrycia całości albo części wydatków kredytobiorcy, które służą zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych. Warunkiem jest aby były one związane z:

 • budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem,
 • nabyciem własności gruntu lub jego części, w celu budowy na nim takiego domu,
 • nabyciem własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem;
 • realizacją inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez jej członka,
 • nabyciem spółdzielczego prawa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, także, gdy stanowią one wkład budowlany oraz na cele związane z wykończeniem takiej nieruchomości (art. 4 ustawy).

W tym miejscu wskazać trzeba, iż kooperatywa mieszkaniowa to grupa osób fizycznych, które podjęły decyzje o wspólnym nabyciu działki budowlanej oraz wybudowaniu na niej domu jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego z mieszkaniami w celu zamieszkania. Instytucja ta unormowana jest przez ustawę z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 28).

Udzielany kredyt zabezpieczany jest hipoteką, w tym także ustanawianą po zakończeniu budowy domu jednorodzinnego lub wyodrębnieniu własności lokalu mieszkalnego, do którego rat przysługuje albo przysługiwała dopłata.

Jakie są warunki udzielenia kredytu 2%?
Bezpieczny kredyt 2% może zostać udzielony, pod warunkiem, iż w dniu jego udzielenia kredytobiorca:

 • nie posiadał i nie posiada prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
 • nie przysługuje i nie przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Warunkiem uzyskania kredytu jest także, aby powyżej wymienione prawa nie przysługiwały także osobie prowadzącej z kredytobiorcą wspólnie gospodarstwo domowe. Dodatkowym kryterium jest, aby w dniu złożenia wniosku o udzielenie kredytu kredytobiorca nie ukończył 45 lat (art. 9a ust. 1 ustawy).

W przypadku, gdy kredytobiorców jest dwóch – warunek ten musi zostać spełniony przynajmniej przez jedną osobę. Dwie osoby mogą skorzystać z Bezpiecznego kredytu 2% tylko gdy są małżeństwem albo wspólnie wychowują w gospodarstwie domowym co najmniej jedno dziecko, którego oboje są rodzicami.

Poza powyższymi warunkami, opisywany kredyt może uzyskać jedynie kredytobiorca, który:

 • prowadzi gospodarstwo domowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo poza nim, jeżeli posiada obywatelstwo polskie albo też jest wprawdzie cudzoziemcem, jednakże prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą obywatelstwo polskie, a kredyt ten jest mu udzielany wspólnie z nią,
 • w dniu złożenia wniosku o udzielenie kredytu nie jest ani nie był stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy przed jego złożeniem w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego albo spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Wymóg ten nie obowiązuje, gdy umowa taka została rozwiązana (art. 3 ust. 1 ustawy).

Zaznaczyć więc trzeba, iż bezpiecznego kredytu 2% nie można otrzymać na spłatę wcześniej mieszkania nabytego na inny kredyt, poprzez jego refinansowanie.

W jakiej kwocie może być udzielony kredyt 2%?
Kwota bezpiecznego kredytu 2% nie może przekroczyć:

 • 500 000 zł albo
 • 600 000 zł

Ta ostatnia „przysługuje” tylko w przypadku, gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w jego skład wchodzi co najmniej jedno dziecko.
Przedmiotowy kredyt, jak wskazuje jego nazwa, podlega oprocentowaniu w wysokości 2%. Stopa oprocentowania jest ustalana na okres 60 miesięcy i ma charakter stały w okresie objętym dopłatami do rat tego kredytu (art. 9a ust. 6 oraz ust. 7 ustawy).

Opisywany kredyt może zostać udzielony:

 • bez wkładu własnego kredytobiorcy albo z nim, jednak nie wyższym niż 200 000 zł,
 • w walucie polskiej,
 • na okres co najmniej 15 lat (art. 3 ust. 3 ustawy).

Wkładem własnym kredytobiorcy są jego środki własne przeznaczane na pokrycie części wydatków pokrywanych w pozostałej części bezpiecznym kredytem 2%, w tym należąca do niego i nieobciążona tym kredytem nieruchomość gruntowa, jeżeli udzielono go w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z budową domu jednorodzinnego na tej nieruchomości (art. 2 pkt 12 ustawy).

Dopłaty, a spłata kredytu 2%
Ustawodawca zdecydował, iż dopłaty do kredytu obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem rat kapitałowo-odsetkowych. Objętą dopłatą ratę obniża się o jej kwotę (art. 9b ust. 1 ustawy).
Powyższe oznacza, iż programem dopłat objęte jest pierwsze 10 lat spłaty kredytu. Dopłaty finansowane są ze środków Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, utworzonego w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego.
W okresie objętym dopłatami do rat spłata części kapitałowej kredytu następuje w częściach równych ustalanych z uwzględnieniem całego okresu jego spłaty.
Po wygaśnięciu dopłat spłata następuje w ratach równych, chyba że kredytobiorca złoży wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty (art. 9a ust. 8 oraz ust. 9 ustawy).
Po 10 latach, gdy ustaną dopłaty bezpieczny kredyt 2% będzie oprocentowany stopą zmienną.
Wysokość dopłaty obliczana będzie zgodnie ze wzorem:
Dopłata = saldo kredytu * (W-2%)/12
gdzie “W” oznacza obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej (art. 9b ust. 1 ustawy).

Jakie są stadia zakupu nieruchomości?
Po opisaniu Bezpiecznego kredytu 2%, warto przeanalizować, jakie są stadia zakupu nieruchomości.
Oczywiście pierwszym krokiem jest znalezienie interesującego nas mieszkania lub domu. Jego nabycie może nastąpić bądź bezpośrednio od właściciela bądź też od dewelopera, czyli inwestora, który przeznacza należące do niego środki pieniężne na realizację inwestycji budowlanych. Może nim być każda osoba fizyczna lub prawna, która inwestuje środki w budowę lub nabywanie nieruchomości budynkowych.
Zakup nieruchomości może nastąpić tylko poprzez zawarcie umowy przenoszącej jej własność. Na ogół jest ona poprzedzona umową przedwstępną sprzedaży, choć nie jest to warunek bezwzględny.

_____________________________________________________________________________________________________________

Co to jest umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości?
Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z artykułem o umowach deweloperskich:

Co to jest umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości?

_____________________________________________________________________________________________________________

Jeżeli szukasz pomocy i więcej informacji o kredycie 2%, oraz umowach przedwstępnych, wypełnij formularz zgłoszeniowy już teraz i zamów analizę umowę w Kancelarii Płatek | Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych. 

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram