a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Pracujemy od: Pn. - Pt.

Facebook

Twitter

 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – czym jest i kiedy sąd ją orzeka?

Kancelaria Płatek > Blog  > Pozbawienie władzy rodzicielskiej – czym jest i kiedy sąd ją orzeka?

Władza rodzicielska

„Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.”

Władza rodzicielska trwa od narodzin dziecka, aż do uzyskania przez nie pełnoletności. O jej pozbawieniu, bądź ograniczeniu decyduje sąd.

 

POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ – KIEDY?

Odebrać władzę rodzicielską może jedynie sąd, kiedy występują ku temu ważne przesłanki. Sąd podejmując decyzję kieruje się dobrem dziecka. Jeżeli jest ono zagrożone, to pozbawia rodziców, bądź jednego z nich praw rodzicielskich.

 

PRZESŁANKI POZBAWIENIA PRAW RODZICIELSKICH:

 • zaniedbywanie obowiązków wobec dziecka;
 • przemoc fizyczna;
 • przemoc psychiczna;
 • wykorzystywanie seksualne;
 • zaniedbywanie podstawowych praw dziecka;
 • głodzenie;
 • niepłacenie alimentów;
 • nieinteresowanie się dzieckiem / porzucenie;
 • nadużywanie alkoholu przez rodzica;
 • trwały pobyt rodzica w więzieniu;
 • poważna i długotrwała choroba rodzica;
 • nadużywanie władzy rodzicielskiej.

 

NADUŻYWNIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ:

Nadużywanie władzy rodzicielskiej przejawia się poprzez stosowanie przemocy psychicznej oraz fizycznej. Polegać może na zmuszaniu dziecka do pracy, która wykracza ponad jego siły, rozpijaniu go lub namawianiu do zachowań niezgodnych z prawem. Należy pamiętać, że za nadużywanie władzy rodzicielskiej uznaje się również wychowywanie dziecka we wrogości wobec drugiego z rodziców.

 

Z CZYM WIĄŻE SIĘ POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ?

Pozbawienie praw rodzicielskich wiąże się przede wszystkim z brakiem możliwości decydowania o:

 • wychowaniu dziecka;
 • kształtowaniu światopoglądu dziecka;
 • miejscu zamieszkania dziecka;
 • wyborze placówek leczniczych, sposobu leczenia oraz wglądu do dokumentacji medycznej dziecka;
 • wyjazdach za granicę dziecka;
 • organizacji zajęć / wypoczynku dziecka;
 • wyborze szkoły.

 

POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ – W JAKI SPOSÓB NASTĘPUJE?

Pozbawienie praw rodzicielskich następuje z urzędu, bądź na wniosek złożony przez drugiego rodzica, szkołę lub prokuratora. Osoba domagająca się pozbawienia praw rodzicielskich w toku postępowania ma obowiązek udowodnić, że jej twierdzenia są prawdziwe. Jeżeli występują przesłanki będące podstawą do odebrania praw rodzicielskich, to sąd w drodze postanowienia je odbiera.

 

ODEBRANIE PRAW RODZICIELSKICH, A ALIMENTY

Rodzic, który został pozbawiony praw rodzicielskich nadal ma obowiązek alimentacyjny wobec dziecka.

 

POZBAWIENIE PRAW RODZICIELSKICH, A KONTAKTY Z DZIECKIEM

Odebranie praw rodzicielskich nie jest jednoznaczne z zakazem kontaktów z dzieckiem, wręcz przeciwnie:

„Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”.

Zakazać kontaktów może jedynie sąd opiekuńczy:

Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania”.

 

CZY MOŻNA ODZYSKAĆ ODEBRANE PRAWA RODZICIELSKIE?

Odebrane prawa rodzicielskie można odzyskać, gdy ustanie przyczyna ich odebrania. W takiej sytuacji sąd opiekuńczy może przywrócić władzę rodzicielską po przeprowadzeniu właściwego postępowania.

 

Autor: Nikola Roszyk

Jeśli znalazłeś się w podobnej sytuacji, skorzystaj z porady prawnej. Doświadczony adwokat pomoże Ci wybrać rodzaj postępowania, będzie reprezentować Cię w sądzie oraz pomoże wywalczyć należną karę dla sprawcy czynu. 

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram