a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Pracujemy od: Pn. - Pt.

Facebook

Twitter

 

Śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym

Kancelaria Płatek > Blog  > Śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym

Świadczenia odszkodowawcze – kto może się o nie ubiegać?

Jeśli straciłeś bliską Ci osobę w wypadku komunikacyjnym, możesz dochodzić swoich praw do świadczenia tytułem zadośćuczynienia oraz odszkodowania. Świadczenia odszkodowawcze przysługują nie tylko osobom, które w powszechnym rozumieniu były rodziną zmarłego, tj. dzieci, rodzice, rodzeństwo, ale także osobom związanym ze zmarłym na podstawie konkubinatu. W takiej sytuacji roszczeń dochodzić może małżonek, teściowa czy teść.

Jak wykazać pogorszenie się sytuacji materialnej i niematerialnej?

W trakcie dochodzenia odszkodowania po śmierci osoby bliskiej, należy wykazać pogorszenie się sytuacji majątkowej oraz rodzinnej w związku ze śmiercią tej osoby. Co przez to rozumiemy? Jeśli chodzi o sytuację majątkową, najczęściej jest to konieczność prowadzenia gospodarstwa domowego po śmierci bliskiej osoby. Człowiek zostaje bez środków, które dzięki tej osobie wchodziły do wspólnoty. Do pogorszenia się sytuacji majątkowej zaliczyć możemy również konieczność rezygnacji z wykonywania czynności zawodowych. Może ona występować na przykład z uwagi na opiekę nad dziećmi.

Z kolei przez pogorszenie się sytuacji niematerialnej po śmierci bliskiej osoby rozumiemy między innymi pogorszenie się stanu zdrowia osoby roszczącej. Może to być np. występowanie dolegliwości kardiologicznych, psychicznych, czy też próby samobójcze. W zakres ww. warunku pozwalającemu rościć z tytułu odszkodowania zaliczamy również przymus rezygnacji z obranej ścieżki edukacyjnej, przez co utratę możliwości rozwoju. W przypadku tragicznej śmierci dziecka wyżej wymienione kryteria ulegają zmianie. Gdy osobami uprawnionymi do otrzymania odszkodowania są rodzice dziecka, ważne jest nagłe rozerwanie więzi rodziców z dzieckiem. Prowadzi to do utraty możliwości ze strony rodziców na uczestniczenie w rozwoju swojego potomka. Analizuje się też wiek dziecka, czy inne czynniki, które wpływają na stopień poczucia krzywdy. Do „innych czynników” wpływających na wielkość krzywdy może wpływać to, że dziecko było jedynakiem, opiekowało się rodzicami. Każdą z tych okoliczności rozpatruje się indywidualnie.

Jak ubiegać się o zadośćuczynienie?

Po tragicznej śmierci osoby bliskiej, można ubiegać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Możemy to zrobić nawet w sytuacji, kiedy nie nastąpiło materialne pogorszenie się sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny zmarłego. Wysokość zadośćuczynienia określana jest na podstawie długotrwałości cierpień po stracie osoby bliskiej. Brany jest pod uwagę także wiek osoby uprawnionej do otrzymania zadośćuczynienia, stopień pokrewieństwa czy wpływ śmierci na funkcjonowanie rodziny poszkodowanego. Mamy tutaj na myśli pozaekonomiczne przesłanki. Można za nie uznać brak wsparcia członka rodziny w opiece nad dzieckiem czy w wykonywaniu prac domowych, które były jego obowiązkiem. Pod uwagę należy wziąć również przeżywanie traumy, brak motywacji do działania, skutkujące pogorszenie sytuacji życiowej osoby uprawnionej.

Świadczeń odszkodowawczych dochodzimy od ubezpieczyciela, u którego właściciel pojazdu, którym poruszał się sprawca tragicznego wypadku posiadał ważną polisę odpowiedzialności cywilnej. W przypadku, gdy pojazd sprawcy nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC lub sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i nie został wykryty, świadczeń dochodzić możemy od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Termin dochodzenia roszczeń w zakresie świadczenia tytułem odszkodowania oraz zadośćuczynienia jest dosyć długi, ponieważ wynosi 20 lat. Warto w takiej sytuacji skorzystać z dodatkowej pomocy prawnej, np. z Funduszu Odszkodowań.

Marta Misiaszek

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram