a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Pracujemy od: Pn. - Pt.

Facebook

Twitter

 

Upadłość konsumencka

Kancelaria Płatek > Blog  > Upadłość konsumencka

Trudna sytuacja, zarówno finansowa, jak i życiowa, może być podstawą ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Często jest to jedyny ratunek w sytuacji zadłużenia, z którym nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Co do zasady, efekt upadłości konsumenckiej, jest podobny w skutkach do działań komornika. W obu sytuacjach tracimy majątek. Należy jednak pamiętać, że syndyk zajmujący się upadłością ma na celu oczyszczenie naszej sytuacji finansowej, czasem również ze szkodą dla wierzycieli. Komornik z kolei, często nie zważając na sytuację dłużnika, zajmuje wszystko co ma wartość, spienięża ów ruchomości oraz nieruchomości, by następnie spłacić wierzycieli.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA OSOBY FIZYCZNEJ

Wniosek o upadłość konsumencką złożyć może tylko osoba fizyczna, czyli konsument. Co w sytuacji, gdy jesteśmy przedsiębiorcami? Wniosek składa osoba fizyczna, która nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej lub działalność zamknęła.

Jeśli wniosek byłego przedsiębiorcy zostanie uwzględniony, zostanie on oddłużony z długów prywatnych jak i długów powstałych w toku prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek o upadłość konsumencką osoby fizycznej rozpatruje sąd upadłościowy, na wniosek zainteresowanego. Całe postępowanie może trwać nawet trzy lata. Przy składaniu wniosku musimy liczyć się z opłatą w kwocie trzydziestu złotych.

Składając wniosek do sądu upadłościowego musimy pamiętać o jego elementach niezbędnych. W pierwszej kolejności, co wydaje się oczywiste,  należy wskazać dane dłużnika oraz określić jego majątek. W uzasadnieniu wniosku konieczne jest zawarcie okoliczności popierające wniosek, a także wskazanie wszystkich wierzycieli, zobowiązania, a także terminy ich spłaty. Niezbędnym jest również wskazanie wszelkich zabezpieczeń na majątku dłużnika, np. hipoteki, zastawy.

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

Sąd upadłościowy może oddalić wniosek o upadłość konsumenta. Kiedy? Przede wszystkim, wtedy gdy dłużnik naumyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności oraz trudnej sytuacji życiowej.  Wniosek podlega oddaleniu również, wtedy gdy dane dłużnika we wniosku są nieprawidłowe lub nieprawdziwe. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy uchybienia nie są istotne dla rozpatrzenia wniosku.

Przy rozpatrywaniu wniosku o upadłość konsumencką sąd bierze pod uwagę nie tylko aktualny stan faktyczny danej sprawy, ale również informacje na temat dłużnika do 10 lat wstecz.

Wniosek może zostać odrzucony jeśli do dekady wcześniej prowadzone było postępowanie dotyczące tego samego dłużnika i zostało ono umorzone, ale nie na wniosek dłużnika. Sąd oddali wniosek również wtedy, gdy dłużnik miał już wyznaczony plan spłaty zobowiązań, jednak się z niego nie wywiązał. Wnioskodawca, wobec którego już raz orzeczono upadłość umarzając część lub całość długów również musi liczyć się z oddaleniem swojego wniosku. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy Dłużnik doprowadził do zwiększenia swoich długów, mimo zachowania należytej staranności.

Należy pamiętać, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej wobec osoby fizycznej, to jeden z wielu etapów postępowania upadłościowego. Decyzja sądu o ogłoszeniu upadłości nie jest też ostateczna, przysługuje bowiem od niej odwołanie.

OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI I CO DALEJ?

Sąd ogłasza upadłość konsumenta. Po uprawomocnieniu się ów postanowienia, rozpoczyna się postępowanie upadłościowe, które toczy się jednocześnie dwoma torami. Po pierwsze, wierzyciele zgłaszają swoje wierzytelności. Na tej podstawie sporządza się lista wierzytelności. Jednocześnie ma miejsce likwidacja majątku dłużnika.

Jakie czynności syndyka składają się na likwidację majątku? W pierwszej kolejności syndyk ustala skład oraz wartość masy upadłości, tj. majątku dłużnika. Na postawie zgłoszeń wierzycieli, sporządza listę wierzytelności. Mając obie składowe, przystępuje do sprzedaży majątku dłużnika, a następnie podziału uzyskanych środków pośród wierzycieli z  listy wierzytelności. Wymienione czynności odbywają się pod nadzorem sędziego komisarza.

Należy pamiętać, że w sytuacji ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wstrzymywane są wszelkie zajęcia komornicze prowadzone wobec dłużnika.

PLAN SPŁAT WIERZYCIELI

Po zakończeniu likwidacji majątku dłużnika przez syndyka, sąd z urzędu wszczyna postępowanie mające na celu ustalenie planu spłat wierzycieli. W ustaleniach, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe oraz wydatki na życie upadłego. Pamiętaj, że bierze się pod uwagę faktyczne zarobki dłużnika. Obejmują one ile może on zarobić przy uwzględnieniu wieku, wykształcenia, doświadczenia oraz miejsca zamieszkania.

W planie spłaty wierzycieli sąd ustala co upadłemu pozostało do spłaty, tj. co było na liście wierzytelności a nie zostało zaspokojone przez środki pozyskane z likwidacji pasy upadłościowej. Sąd orzeka również  jakie zobowiązania zostaną umorzone. Wierzyciele od zapadłego orzeczenia mogą się odwołać.

Sąd może odstąpić od sporządzenia planu spłaty wierzycieli i umorzyć wszelkie pozostałe zobowiązania bez planu. Wierzyciele takie postanowienie mogą również zaskarżyć.

Po wykonaniu planu spłaty, sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli. Wówczas można powiedzieć, że upadły rozpoczyna nowe życie, bez długów.

Marta Misiaszek
Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram