a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Pracujemy od: Pn. - Pt.

Facebook

Twitter

 

Ustalenie stosunku pracy

Kancelaria Płatek > Blog  > Ustalenie stosunku pracy

Rynek pracy jest trudny. Pracownicy często godzą się na zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, tzw. śmieciówki. Taki pracownik nie podlega przepisom kodeksu pracy oraz nie jest nimi chroniony. Często dochodzi do sytuacji, gdy z uwagi na brak odpowiednich zapisów w umowie, pracownik traci pracę z dnia na dzień, bądź są wobec niego stosowane innego typu nadużycia. Czy i w jaki sposób może on dochodzić swoich praw? Rozwiązaniem jest ustalenie stosunku pracy.

Powództwo o ustalenie stosunku pracy

Osobie, która wykonywała pracę, będąc zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło, przysługuje prawo do złożenia pozwu o ustalenie istnienia stosunku pracy.
By stosunek pracy zaistniał, bez znaczenia jest rodzaj umowy łączący strony. Istotnym jest, spełnienie kilku przesłanek. Osoba wykonująca swoje obowiązki, powinna wykonywać je:

  • na rzecz pracodawcy;
  • pod kierownictwem pracodawcy;
  • w miejscu i czasie określonym przez pracodawcę;
  • odpłatnie.

Jeśli zachodzą wszystkie wymienione okoliczności, osoba jest pracownikiem i podlega wszystkim polskim regulacjom prawnym prawa pracy. Ma między innymi prawo do urlopu, jest chroniona przed zwolnieniem, a pracodawca powinien odprowadzać za nią składki. Zaznaczyć należy, że Kodeks pracy zabrania pracodawcom zastępowania umów o pracę innymi umowami.

Przepis art. 22 Kodeksu pracy
„§ 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
§ 1(1). Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.
§ 1(2). Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1”.

Pozew

Zapada decyzja o złożeniu przez pracownika pozwu o ustalenie stosunku pracy. Jak wygląda procedura?
Pozew należy złożyć do tzw. sądu pracy. Zawsze będzie to sąd rejonowy. Gdzie? To zależy od powoda, czyli osoby składającej pozew. Może dokonać wyboru według kilku właściwości sądu:

  • właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego pracodawcy;
  • właściwy dla siedziby pracodawcy (w przypadku pracodawców, którzy nie są osobami fizycznymi);
  • w którego okręgu praca była, miała być albo jest wykonywana;
  • w którego okręgu położony jest zakład pracy.

Pracownik nie ponosi kosztów związanych z opłatą sądową, ponieważ pozwy o ustalenie stosunku pracy są z niej zwolnione.
Pamiętaj, że to pracownik składający pozew zobowiązany jest do udowodnienia swoich racji. Zatem niezbędne jest załączenie w pozwie dowodów, które uzasadniają roszczenie.

Ustalenie stosunku pracy pozwoli pracownikowi na wyegzekwowanie od pracodawcy przysługujących mu praw. Niezbędne staje się w sytuacji chęci wystąpienia o odszkodowanie za zwolnienie z niezachowaniem przepisów kodeksu pracy.

Marta Misiaszek
Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram