a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Pracujemy od: Pn. - Pt.

Facebook

Twitter

 

Władza rodzicielska Wrocław – Profesjonalne doradztwo i reprezentacja prawna

Kancelaria Płatek > Władza rodzicielska Wrocław – Profesjonalne doradztwo i reprezentacja prawna

Władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem przysługuje obojgu rodzicom aż do ukończenia przez niego 18 roku życia. Sprawy jednak się komplikują w momencie podjęcia decyzji o rozwodzie. Choć możliwe jest rozstanie bez orzekania o winie przez sąd i wspólne ustalenie, kto będzie sprawował opiekę nad dzieckiem, to czasami byli małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia. W takim wypadku konieczna będzie walka o władzę rodzicielską na rozprawie rozwodowej. Zdarza się również, że rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej albo nie wywiązują się należycie ze swoich obowiązków – wtedy też niezbędna będzie interwencja w sądzie. Możemy Państwu pomóc w tych kwestiach. Jesteśmy specjalistami od prawa rodzinnego i opiekuńczego, a za nami już wiele wygranych spraw dla naszych klientów. Wspólnie możemy zawalczyć o dobro dziecka.

 

władza rodzicielska

 

Na czym polega władza rodzicielska?

 

Kwestie związane z władzą rodzicielską określa kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59). To z niego dowiemy się, na czym polega sprawowanie władzy rodzicielskiej – jest to zarówno obowiązek, jak i prawo obojga rodziców do opieki nad dzieckiem i jego majątkiem, a także do wychowania dziecka z poszanowaniem jego praw i godności. Ponadto rodzice są odpowiedzialni za fizyczny i duchowy rozwój dziecka, jak również przygotowanie go należycie do pracy dla dobra społeczeństwa zgodnie z jego uzdolnieniami.

 

Rodzice mogą liczyć na wsparcie sądów opiekuńczych jeśli jest ono potrzebne do wykonywania władzy rodzicielskiej. Przykładowo każde z nich może zgłosić się do sądu opiekuńczego z prośbą o odebranie dziecka od nieuprawnionej osoby lub poprosić o zapewnienie dziecku pieczy zastępczej. Na pomoc można liczyć także w sytuacji, gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia, rozstrzygając o istotnych sprawach dziecka – wtedy decyzję wyda sąd opiekuńczy.

 


 

Władza rodzicielska a rozwód

 

Gdy małżonkowie postanawiają się rozwieść, cała procedura rozwodowa może stać się jeszcze trudniejsza, jeśli mają wspólne, małoletnie dzieci. Wyróżniamy dwa rodzaje rozwodów – bez orzekania o winie przez sąd (nazywany także rozwodem za porozumieniem stron) oraz z orzekaniem o winie. Podczas każdego z nich powinna zapaść decyzja o przyznaniu władzy rodzicielskiej. Rozwód bez orzekania o winie zazwyczaj jest znacznie lepszą opcją zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców – małżonkowie muszą wtedy samodzielnie ustalić sposób wykonywania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Przygotowują następnie pisemne porozumienie rodzicielskie i przedstawiają je przed sądem. W ten sposób można uniknąć wielu rozpraw rozwodowych i uchronić dziecko przed nadmiernym stresem.

 

Jednak nie zawsze jest to możliwe. W przypadku braku porozumienia między małżonkami sąd musi wydać orzeczenie o zakresie władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Władza rodzicielska może zostać w tej sytuacji powierzona wyłącznie jednemu z rodziców, a w przypadku drugiego zostać ograniczona do określonych obowiązków i uprawnień względem dziecka, jeżeli jego dobro za tym przemawia. Taka procedura może jednak wymagać wielu rozpraw sądowych, przedstawiania dowodów oraz relacji przez świadków. Warto mieć wtedy oparcie w sprawdzonym adwokacie, który pomoże w przygotowaniu się do kolejnych rozpraw.

 


 

Ustalenie władzy rodzicielskiej – Wrocław

 

Podczas ustalania władzy rodzicielskiej w czasie rozprawy rozwodowej sąd powinien wziąć pod uwagę przede wszystkim sytuację życiową i majątkową rodziców. Jeśli któreś z nich nie jest w stanie zagwarantować dziecku optymalnych warunków rozwoju i zabezpieczyć jego potrzeb życiowych, może mieć znaczne trudności w uzyskaniu władzy rodzicielskiej. Równie ważną kwestią jest jednak wola dziecka oraz emocjonalne więzi, jakie łączą je z każdym z rodziców. Aby ustalić te aspekty, sąd korzysta z pomocy Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, który przeprowadza badania z całą rodziną, jak również z każdym z jej członków oddzielnie i na tej podstawie ocenia istniejące między nimi relacje oraz kompetencje rodzicielskie. W ten sposób może podjąć trafną decyzję o powierzeniu władzy rodzicielskiej jednemu lub obojgu rodziców.

 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – Wrocław

 

Do ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców może dojść w momencie, gdy zostanie ona powierzona w większości drugiemu rodzicowi. W takim wypadku rodzic podlegający ograniczeniom będzie zobowiązany jedynie do wykonywania określonych obowiązków i uprawnień względem dziecka, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy przemawia za tym dobro dziecka. Sąd może ograniczyć wykonywanie władzy rodzicielskiej, jeśli któreś z rodziców nie jest w stanie prawidłowo wykonywać praw rodzicielskich, np. może zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu dziecka.

 

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

 

Władza rodzicielska może także zostać zawieszona. Rodzic nie może wtedy wykonywać praw wynikających z tej władzy, mimo że jego prawa i obowiązki nadal istnieją. Zostaje pozbawiony możliwości podejmowania decyzji dotyczących istotnych spraw dziecka, sprawowania nad nim pieczy i zarządzania jego majątkiem.

 

Zawieszenie władzy rodzicielskiej może zostać ustanowione, gdy wystąpi przemijająca przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Taką przeszkodą jest np. przebywanie rodzica w więzieniu, jego długookresowy pobyt za granicą czy przewlekła choroba i długotrwałe leczenie szpitalne. Warto pamiętać, że zawieszenie jest stanem tymczasowym i może zostać uchylone, jeśli jego przyczyna ustanie. Gdy sąd zawiesi władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jest zobowiązany do przyznania dziecku opiekuna.

 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – Wrocław

 

Pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej to ostateczność, na którą sąd decyduje się zazwyczaj gdy wszelkie wcześniejsze środki ochrony dziecka okazały się nieskuteczne. Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej traci prawo do podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących dziecka np. o jego miejscu pobytu, leczeniu, edukacji. Mimo tego może widywać się z dzieckiem i w ten sposób wpływać na jego wychowanie – dziecko musi jednak wyrazić zgodę na takie kontakty, a także nie może zagrażać mu żadne niebezpieczeństwo ze strony rodzica.

 

Sąd może zadecydować o pozbawieniu rodziców władzy rodzicielskiej, gdy:

 

 • nie może ona być wykonywana z powodu trwałej przeszkody (np. rodzic na stałe przebywa w zakładzie karnym, zaginął lub wykazuje zupełny brak zainteresowania dzieckiem);
 • rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej (np. stosują przemoc fizyczną lub psychiczną wobec dziecka, zmuszają je do pracy, która przekracza jego siły i możliwości albo wykorzystują je seksualnie);
 • rodzice w rażący sposób zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka (np. głodzą je lub nie płacą alimentów).

 

Podobnie jak w przypadku zawieszenia władzy rodzicielskiej, sąd może ją przywrócić, jeśli przyczyna odebrania praw ustała.

 


 

Zagrożenie dobra dziecka a władza rodzicielska

 

Nie w każdym przypadku sąd od razu podejmuje decyzję o zawieszeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Zanim do tego dojdzie mogą zostać wydane odpowiednie zarządzenia mające na celu zapewnić dziecku bezpieczeństwo oraz prawidłowy rozwój. Dzieje się tak, gdy dobro dziecka jest zagrożone, np. gdy rodzic zajmuje się dzieckiem po spożyciu alkoholu albo nie pilnuje, czy dziecko realizuje obowiązek szkolny. W takich sytuacjach sąd może podjąć następujące decyzje:

 

 • zobligować rodziców i dziecko znajdujące się pod ich władzą rodzicielską do pracy z asystentem rodziny;
 • skierować dziecko do placówki wsparcia dziennego;
 • skierować rodziców do placówki zajmującej się terapią rodzinną lub oferującej rodzinie inną stosowną pomoc;
 • ustalić, jakie czynności nie mogą być podejmowane przez rodziców bez zgody sądu;
 • przydzielić rodzinie stale nadzorującego ją kuratora sądowego;
 • skierować dziecko do placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi lub do instytucji powołanej do przygotowania zawodowego;
 • umieścić dziecko w rodzinie zastępczej, domu dziecka, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej;
 • tymczasowo powierzyć pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych;
 • zdecydować, aby kurator sądowy zarządzał majątkiem dziecka.

 

Jeśli pomimo podjęcia wyżej przedstawionych działań, a zwłaszcza odebrania dziecka od rodziców, nie ustały przyczyny podjęcia takich kroków, a w dodatku rodzice trwale nie interesują się dzieckiem, sąd opiekuńczy może zdecydować o pozbawieniu rodziców władzy rodzicielskiej.

 


 

Władza rodzicielska – adwokat Wrocław

 

Sprawy rozwodowe lub procesy dotyczące ustalenia władzy rodzicielskiej bywają trudne i wymagające. W takim wypadku warto skorzystać z pomocy sprawdzonego adwokata, który na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia pomoże z nawet najtrudniejszymi przypadkami. Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Płatek we Wrocławiu udziela porad prawnych z zakresu władzy rodzicielskiej, a także może reprezentować rodzica podczas procesów dotyczących jej ustalenia. Prawnicy pomogą w każdej sytuacji – zarówno podczas ustalania władzy rodzicielskiej w czasie rozprawy rozwodowej, jak i w procesie w sądzie opiekuńczym. Niestraszne są im także wieloletnie procesy – wspólnie można doprowadzić do satysfakcjonującego wyroku sądowego.

 

Władza rodzicielska, prawnik Wrocław – jak przebiega współpraca?

 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Płatek we Wrocławiu to miejsce, gdzie stawia się na pełen profesjonalizm. Każdej osobie, która się do nas zgłasza przydzielony zostaje adwokat specjalizujący się w danej dziedzinie prawa. Nie ma u nas osób, które trudnią się wszystkim kwestiami – zamiast tego prawnicy od lat zajmują się konkretnymi zadaniami i poszerzają swoją wiedzę w ramach danej dziedziny, np. prawa rodzinnego. Dzięki temu można mieć pewność, że sprawy są w najlepszych rękach. Co więcej, decydując się na skorzystanie z usług Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Płatek, zyskujecie Państwo stały dostęp do bazy wiedzy dotyczącej Państwa sprawy, co pozwoli na pełną kontrolę i zachowanie spokoju.

 

 

 

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram