a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

+48 516 252 654

Skontaktuj się!

8:00 - 18:00

Pracujemy od: Pn. – Pt.

Facebook

Twitter

 

Alimenty Wrocław – Kompleksowa pomoc prawna w uzyskiwaniu wsparcia finansowego

Kancelaria Płatek > Alimenty Wrocław – Kompleksowa pomoc prawna w uzyskiwaniu wsparcia finansowego

Obowiązek alimentacyjny może dotyczyć zarówno rodziców (a nawet dalszych krewnych) wobec dziecka, jak i byłych małżonków wobec siebie. Regularne świadczenia mają w założeniu zapewnić utrzymanie dziecka lub małżonka znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej. Zasądzenie alimentów nie zawsze jest jednak łatwe, a sprawy alimentacyjne mogą należeć do długich i skomplikowanych. Dlatego warto poza skrupulatnym przygotowaniem się do procesu skorzystać z pomocy naszej Kancelarii. Nasi eksperci pomagają przy każdym szczególe związanym z procesem alimentacyjnym i znacznie zwiększają szansę na uzyskanie pomyślnego wyroku.

Alimenty Wrocław – pomoc prawna

Prawo rodzinne to dziedzina prawa poświęcona ochronie oraz służeniu najlepszym interesom dzieci i ich rodzicom. Choć może dotykać wielu aspektów, koncentrując się na rozwodach, podziale majątku czy opiece nad nieletnimi, to jednak alimenty są dziś jedną z najbardziej powszechnych przyczyn sporów w zakresie prawa rodzinnego. Często sprawy te należą także do trudnych i obarczonych wieloma negatywnymi emocjami.

 

Nasza Kancelaria pracowała przy wielu tego typu postępowaniach. Nieustannie pomagamy nowym klientom oszacować oraz wywalczyć godziwą kwotę i odpowiedni czas trwania świadczeń alimentacyjnych. Mamy w szeregach specjalistów w zakresie prawa rodzinnego, którzy wielokrotnie podejmowali tego rodzaju sprawy. Jeśli więc chcecie Państwo wnioskować w sprawie zasądzenia alimentów, ich zwiększenia, zmniejszenia lub uchylenia obowiązku alimentacyjnego, to trudno o lepsze miejsce, by szukać we Wrocławiu pomocy, niż w naszej Kancelarii.

Adwokat – alimenty Wrocław – dlaczego warto skorzystać z pomocy eksperta?

Obowiązek alimentacyjny to płatność dokonywana np. przez rodzica na rzecz dziecka/dzieci po zakończeniu małżeństwa lub innego związku. Dziecko w uzasadnionych przypadkach także jest w stanie złożyć pozew o alimenty wobec rodziców. Wszyscy rodzice są zobowiązani do wspierania potrzeb finansowych swoich dzieci. Prawo rodzinne stanowi, że ponowne małżeństwo w żaden sposób nie wpływa na obowiązek rodzicielski w zakresie alimentów – przybrany rodzic nie ma obowiązku wspierania pasierba. Podobnie, jeśli chodzi o zobowiązania alimentacyjne, dziecko z pierwszego małżeństwa nie ma pierwszeństwa przed dzieckiem z drugiego małżeństwa.

ALIMENTY NA DZIECKO – KWESTIA POTRZEB

Obowiązkiem obojga rodziców jest zapewnienie środków finansowych do utrzymania dziecka. Jeśli jednak jedno z nich uchyla się od tego obowiązku, należy złożyć pozew o zasądzenie alimentów. Świadczenia w ramach alimentów mają pokrywać wydatki np. na: odzież, mieszkanie, opiekę medyczną, rozwój kulturalno-intelektualny czy edukację. Oczywiście konieczne jest wykazanie, że konkretne potrzeby rzeczywiście mają miejsce, w czym również są w stanie pomóc nasi eksperci. Bardzo ważne jest to, że dziecku zawsze przysługują alimenty, dzięki którym może funkcjonować na tej samej stopie życiowej, co rodzice. Podczas rozpatrywania spraw alimentacyjnych sąd uwzględnia nie tylko rzeczywiste dochody rodzica, ale także jego możliwości zarobkowe wziąwszy pod uwagę kompetencje zawodowe i doświadczenie.

Alimenty Wrocław

KIEDY PRZYSŁUGUJĄ ALIMENTY NA DZIECKO, A KIEDY USTAJE OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY?

Rodzice są zobowiązani do płacenia alimentów na dziecko w momencie, gdy nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie (wyjątkiem jest sytuacja, gdy majątek dziecka, np. spadek, jest w stanie pokryć jego potrzeby). Przy dostarczaniu środków utrzymania przez rodzica nie ma znaczenia fakt, czy rodzic posiada władzę rodzicielską, czy też nie. Obowiązek alimentacyjny ustaje w momencie osiągnięcia przez dziecko pełnoletności lub wieku 26 lat, jeśli uczy się ono i nie może utrzymywać się samodzielnie. Ten limit czasowy nie dotyczy sytuacji, gdy dziecko jest trwale chore lub z innego powodu nie ma możliwości, by zapewnić sobie podstawowe potrzeby.

ALIMENTY NA RZECZ ROZWIEDZIONEGO MAŁŻONKA

Mimo że większość spraw alimentacyjnych dotyczy małżonków rozwiedzionych, to także w trakcie trwania małżeństwa jeden z nich może domagać się zasądzenia alimentów. Ma on taką możliwość jeśli w niezawiniony sposób znalazł się w sytuacji, gdy nie dysponuje środkami na utrzymanie się. Może domagać się wtedy alimentów na poczet podstawowych potrzeb swoich lub małoletnich dzieci.

 

Małżonek rozwiedziony ma wiele możliwości ubiegania się o alimenty, dużo jednak zależy od formy i wyniku rozwodu. Niezależnie jednak od tego, w każdym wypadku przydatna będzie pomoc adwokata, który pomoże stworzyć pozew i opatrzyć go dobrym uzasadnieniem.

 

Niezależnie od tego, czy miał miejsce rozwód z orzekaniem o winie, czy też bez, tylko małżonek niewinny lub współwinny rozpadowi małżeństwa może ubiegać się o alimenty. W przypadku gdy mowa o rozwodzie bez orzekania o winie, to jeden z byłych małżonków może mimo wszystko domagać się alimentów w okresie 5 lat od rozwodu. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku, gdy osoba składająca pozew o alimenty znalazła się w niedostatku. Czym dokładnie jest „niedostatek”? To niemożliwość zapewnienia sobie godziwych warunków bytowania – adekwatnych do swojego wieku i stanu zdrowia.

 

Jeśli mamy do czynienia z rozwodem z orzekaniem o winie, to nie ma limitu czasowego składania pozwu i otrzymywania świadczeń alimentacyjnych od winnego rozkładowi małżeństwa. W takim wypadku jednak sąd bierze pod uwagę, czy stronie ubiegającej się o alimenty obniżyła się stopa życiowa względem tego, jak wyglądała ona przed rozwodem. Bez względu na rodzaj rozwodu, prawo do otrzymywania świadczeń wygasa w momencie wejścia w nowy związek małżeński.

ALIMENTY OD DZIECI I INNYCH KREWNYCH

Postępowania alimentacyjne nie zawsze dotyczą małoletnich dzieci i osób rozwiedzionych. W uzasadnionych przypadkach alimentów może domagać się także rodzic od dziecka, a nawet wnuka. Jest także możliwość uzyskania takich świadczeń od rodzeństwa i dalszych krewnych. Jeśli rodzice znajdą się we wspominanym stanie niedostatku, to mogą wymagać świadczeń od dzieci, a w dalszej kolejności od wnuków. Jeśli dana osoba znajdzie się w niedostatku z nie swojej winy, a dodatkowo małżonek lub rodzice nie są w stanie pokryć potrzeb alimentacyjnych, to można ubiegać się o alimenty także od rodzeństwa i dalszych krewnych. To, kto w rodzinie będzie wypłacać alimenty, zależy od tego, czy osoby bliższe są w ogóle w stanie wypłacać świadczenie. Jeśli nie, obowiązek przechodzi na dalej spokrewnionych.

Adwokat alimenty Wrocław

Pozew o alimenty Wrocław – co powinno zawierać pismo?

Kwestie prawne, związane z ustaleniem oraz uzyskaniem alimentów, bywają skomplikowane. Zwykle towarzyszą rozwodom, które przecież cechuje duży ładunek emocjonalny. Skłóconym rodzicom trudno dojść do porozumienia w zakresie opieki czy utrzymania dziecka. W takim przypadku jedynym skutecznym, ale też najszybszym rozwiązaniem jest najczęściej pozew o alimenty. W postępowaniach alimentacyjnych bardzo dużo zależy od odpowiednio przygotowanego pozwu. Przy sporządzaniu takiego pisma pomoc doświadczonego prawnika będzie nieoceniona. Dzięki wsparciu naszych wykwalifikowanych adwokatów można szybko uzyskać alimenty na satysfakcjonującym poziomie.

 

Pozew należy złożyć do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego rodzica lub miejsca zamieszkania dziecka (uprawnionego do uzyskania alimentów). Jeśli dziecko jest niepełnoletnie, pozew w jego imieniu będzie musiał złożyć ustawowy opiekun. Warto pamiętać, że złożenie tego pisma jest bezpłatne. Pismo powinno zawierać następujące szczegóły:

 

 • nazwę i adres Sądu Rejonowego;
 • imiona i nazwiska stron;
 • imiona i nazwiska przedstawicieli ustawowych, czyli rodziców lub opiekunów;
 • informacje na temat pełnomocników – czyli naszej Kancelarii;
 • kwota alimentów;
 • data początkowa, od której będzie wypłacane świadczenie.

 

Oczywiście potrzebna jest też właściwa, najważniejsza i jednocześnie najbardziej wymagająca do stworzenia część pozwu, czyli uzasadnienie. Dobrze sporządzone może zaważyć na wyroku sądu, więc zdecydowanie warto poświęcić mu dużo uwagi. Jako doświadczona Kancelaria pomagamy także w tym zakresie, przez co ten etap nie jest tak żmudny, trudny i stresujący. Oto co zapewne znajdzie się w tej części pozwu:

 

 • skrupulatnie wyszczególnione elementy, na które składają się koszty utrzymania dziecka;
 • wyliczenie dotyczące średniego miesięcznego kosztu utrzymania;
 • opis sytuacji rodzinnej, ekonomicznej i zawodowej rodziców – kwestie te powinny być opisane w sposób jak najbardziej szczegółowy.

PRAWNIK ALIMENTY WROCŁAW – WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU

Oprócz standardowych danych dla pism procesowych pozew powinien jasno określać powoda i pozwanego (czyli strony postępowania) oraz wskazywać wartość przedmiotu sporu. Ta druga kwestia rodzi często wiele wątpliwości. Mowa w tym przypadku o wysokości alimentów, ale trzeba pamiętać, że w piśmie powinna ona odpowiadać sumie świadczenia z całego roku, a nie pojedynczego miesiąca. Jeśli więc płatne co miesiąc alimenty mają wynosić 700 zł, jako wartość przedmiotu sporu należy wpisać 8400 zł (700×12). W pozwie trzeba także zawrzeć informacje o dniu, do którego pieniądze powinny być wypłacane.

Adwokat alimenty

SPRAWY ALIMENTACYJNE WROCŁAW – UZASADNIENIE POZWU

Uzasadnienie to bardzo ważny element pozwu o alimenty. Powinno obejmować opis sytuacji finansowej osoby, która stara się o otrzymanie świadczeń. Warto wyszczególnić w nim informacje o kosztach, wiążących się z opieką i wychowaniem dziecka. Wyliczenia najlepiej poprzeć dowodami, takimi jak rachunki czy zaświadczenia. Odpowiednie określenie wartości przedmiotu sporu oraz przygotowanie uzasadnienia to podstawa w postępowaniu o przyznanie alimentów.

ALIMENTY WROCŁAW – JAK UZYSKAĆ SATYSFAKCJONUJĄCE KWOTY?

Złożenie pozwu rozpoczyna bieg sprawy o alimenty. Czasami wystarczy jedna rozprawa, by zakończyć całe postępowanie, ale zdarzają się także sytuacje, w których między stronami dochodzi do sporu i proces trwa przez wiele miesięcy. W takim przypadku wsparcie doświadczonego adwokata od alimentów będzie bardzo przydatne. Wyspecjalizowany prawnik przygotuje na wszystko, co może wydarzyć się przed wymiarem sprawiedliwości, podpowie co zrobić, by wysokość świadczeń była jak najwyższa oraz poprowadzi całą sprawę od samego początku do satysfakcjonującego zakończenia.

PROCES O ALIMENTY – JAK DŁUGO TRWA I ILE SIĘ CZEKA NA ROZPRAWĘ?

Od chwili złożenia pozwu do pierwszej rozprawy mija najczęściej od 2 do 3 miesięcy. Często ta pierwsza rozprawa jest jednocześnie ostatnią i udaje się szybko rozwiązać sprawę. W przypadku sytuacji szczególnie konfliktowych lub gdy sąd ma wątpliwości co do poszczególnych elementów pozwu, proces może jednak znacznie się wydłużyć.

Dobry adwokat – alimenty Wrocław

Problemy z wyegzekwowaniem alimentów mogą ciągnąć się latami, tymczasem wystarczy często pomoc doświadczonego adwokata, by zasądzenie alimentów przebiegło szybko i niemal bez stresu. Pomagamy osobom rozwiedzionym, dzieciom i rodzicom, a także w innych, bardziej skomplikowanych sytuacjach rodzinnych dotyczących alimentów. Bez problemu pomożemy Państwu złożyć:

 

 • pozew o alimenty na dziecko, małżonka lub rodzica;
 • wniosek podwyższenie alimentów lub obniżenie ich kwoty;
 • wniosek o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

 

Jednym z najczęściej podejmowanych rodzajów spraw w Polsce są właśnie alimenty, a Wrocław nie jest tutaj wyjątkiem. Działamy skutecznie na terenie Wrocławia i jego okolic, a także udzielamy porad zdalnie – online. W naszej pracy podchodzimy do każdego przypadku indywidualnie i wyznaczamy naszym Klientom ekspertów specjalizujących się w danej dziedzinie. Jeśli chodzi o pozew o alimenty, to mamy doświadczenie i wiedzę teoretyczną, która pozwala nam udzielić kompleksowej pomocy prawnej. Analizujemy drobiazgowo każdą sytuację i pomagamy stworzyć kompletny wniosek o alimenty wraz z rzetelnym uzasadnieniem.

 

Towarzyszymy na każdym etapie postępowania – od ustalenia kontekstu sytuacji rodzinnej, aż do szczęśliwego dla Państwa rozwiązania. Z nami macie Państwo duże szanse na uzyskanie satysfakcjonujących świadczeń alimentacyjnych, zapraszamy zatem do kontaktu!

Zapraszamy do kontaktu

  Facebook
  YouTube
  LinkedIn
  Instagram